زمانی که تائیدی درخواست پناهندگی خود را دریافت کردید یا به عنوان پناهجو (ریفیوجی) در ایالات متحده پذیرفته شدید، مرحلهٔ بعدی درخواست اقامت دائمی قانونی است. شما می توانید پروسهٔ درخواست به اقامت دائمی قانونی را بلافاصله شروع کنید. قبلأ، یک پناهنده یا پناهنجو باید یک سال پس از اعطای پناهندگی یا پذیرش به عنوان پناهجو انتظار کرده و بعد از ختم یک سال میتوانست برای اقامت دائمی قانونی خود درخواست دهد.

 

صرف نظر از اینکه چه زمانی به اقامت دائمی قانونی درخواست می کنید، شما زمانی می توانید گرین کارت یا اقامت دائمی قانونی دریافت کنید، که یک سال از تاریخ دریافت پناهندگی یا پذیرش تان به عنوان پناهجو و حضور فزیکی تان در ایالات متحده بگذرد. هر فرد در خانواده، از جمله اطفال تان، باید درخواستی جداگانه برای تغییر وضعیت مهاجرتی خود ارائه دهد. برخی شرایط می توانند شما را غیر واجد شرایط به دریافت اقامت دائمی قانونی سازد، مانند محکومیت برای جرایم خاص یا اظهارات نادرست به دولت ایالات متحده. به همین دلیل، بهتر است قبل از درخواست برای تغییر وضعیت پناهندگی تان به اقامت دائمی قانونی یا LPR، با یک وکیل یا نمایندهٔ حقوقی معتبر و راجستر شدهٔ وزارت عدلیه مشورت کنید. در نهایت، اگر وضعیت مهاجرتی پناهجو یا ریفیوجی دارید، هیچ هزینه ای برای درخواست تغییر وضعیت تان به اقامت دائمی قانونی برای USCIS پرداخت نخواهید کرد. هرچند، پناهندگان یا اسایلی ها باید یا هزینهٔ درخواست را بپردازند یا واجد شرایط معافیت از هزینهٔ USCIS باشند.

 

جهت درخواست برای گرین کارت، باید فورم I-485 - درخواستی ثبت اقامت دائمی یا تغییر وضعیت مهاجرتی را پر کنید. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد اینکه چطور حالت مقیم دائمی قانونی (دارندهٔ گرین کارت) را از طریق وضعیت پناهندگی یا پناهجویی بدست آورید، لطفاً به

https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options/become-a-lawful-permanent-resident-green-card-holder-through-asylee-status

 مراجعه کنید.