در باره Settle In

Settle In بهترین جا برای پیدا کردن معلومات صحیح و مورد اعتماد درباره اسکان مجدد در ایالات متحده است. پلتفورم های دیجیتال Settle In به چندین زبان قابل دسترس بوده و فراهم کنندهٔ منابع، معلومات، و همکاری به زبان خود تازه واردان ایکه به ایالات متحده مستقر میشوند میباشد.