احترام کردن به حریم خصوصی شما

این ویب سایت مربوط به کمیته بین المللی نجات (‘IRC’) بوده و توسط آن اداره میگردد. ما اذعان میداریم که بازدید کننده های ویب سایت ما ممکن است در مورد معلوماتی که به شکل روی خط یا به اشکال دیگر به ما ارائه میدارند و در مورد چگونگی استعمال ما از این معلومات، نگران باشند. پالیسی حفظ حریم خصوصی این نگرانی ها را مرفوع میسازد.

 حریم خصوصی تمام بازدید کننده های ویب سایت را احترام میکند. تمام معلومات مربوط به بازدیدکننده ها بشمول نام ها، آدرس ها و شماره های تلفن شان باید بطور جدی توسط IRC، کارمندان و داوطلبان محرمانه نگه داشته شود، مگراینکه از تمویل کننده ها برای افشای اینگونه معلومات مجوز دریافت کند. IRC نام، آدرس پستی، آدرس ایمیل یا شماره های تلیفون تمویل کننده ها را به هیچگونه شخص دیگر، به فروش و کرایه نداده و با آن تجارت نمیکند.  اگر پرسشی در مورد پالیسی حفظ حریم خصوصی ما داشته باشید، میتوانید توسط ایمیل آدرس ذیل با ما به تماس شویدCOResourceExchange@Rescue.org

معلومات گردآوری شده توسط IRC

ما در ویب سایت خود معلومات معرف شخصی را از افراد، تا هنگامیکه آنها خود این معلومات را داوطلبانه و عمدی به ما ارائه نکنند، گردآوری نمی نماییم. این بدان معناست که ما برای بازدید ویب سایت مان از شما نمیخواهیم تا خود را ثبت نام نموده یا به ما معلومات ارائه نمایید. IRC تنها معلومات معرف شخصی همچون نام، آدرس، کود پستی، آدرس ایمیل وغیره را در صورتیکه به شکل داوطلبانه توسط بازدید کننده ارائه گردد، گردآوری میکند. در حال حاضر، ما مکانیزمی نداریم که با آن شما بطور داوطلبانه این معلومات را تسلیم کنید.  در آینده، یک بازدید کننده باید قادر به تسلیم نمودن این معلومات بطور داوطلبانه باشد، این معلومات برای IRC و دیگر تهیه کننده های خدمات بشمول در عملیه این سایت قابل دسترسی خواهد بود. IRC همه جناح های ثالث فراهم کننده خدمات را ملزم میسازد تا معلومات شخصی را جدًا محرم نگهدارند. درحالیکه اداره و مالکیت این شرکت ها مربوط ما نمیشود، یقین داریم که آنها امین بوده و از معلومات شخصی شما بطور مناسب استعمال خواهند کرد.

مانند هر سایت انترنیتی دیگر، سرور ویب سایت ما بطور خودکار نام دومین هر بازدید کننده سایت را تشخیص میدهد اما آدرس های ایمیل را شناسایی نخواهد کرد. این آدرس پروتکول انترنیت به ما بیان میکند که شما چه دومین را از (مثلاً، gmail.com, aol.com وغیره) بازدید کرده اید. ما معلومات ضبط شده را جهت کمک به شناسایی مشکلات سرور ما و بهبود محتوای ویب سایت خود، استعمال میکنیم. این معلومات با سازمان های دیگر برای اهداف تجارتی شریک ساخته نمیشود.

پالیسی انتخاب-خروج

اگر در آینده شما به ما آدرس پستی، آدرس ایمیل یا شماره تلیفون تان را بدهید، پیام های دوره ای را در مورد برنامه ها و خدمات ما، دریافت خواهید کرد. اگر نمیخواهید در آینده پیام پستی، ایمیل یا تماس تلیفونی از طرف ما دریافت نمایید، ما را با ارسال درخواست تان بهایمیل ذیل COResourceExchange@Rescue.orgمطلع سازید.

استثنائات پالیسی انتخاب-خروج

 میتواند معلومات شخصی را در صورتیکه توسط قانون یا مسؤولین نظارت کننده وادار شود، فاش سازد.  برعلاوه، ممکن است نیاز باشد تا معلومات شخصی را در موارد ویژه فاش سازیم. مثلاً، هنگامیکه دلیلی بر این باور موجود باشد که فاش سازی این معلومات در شناسایی، تماس یا واکنش قانونی علیه شخصیکه ممکن منجر به صدمه یا مداخله (عمدی یا غیر عمدی) در حقوق و ملکیت IRC میشود، یا هر شخص دیگری که توسط همچنین فعالیت ها ممکن آسیب ببیند، ضروری میباشد.

چگونه ما “کوکی ها” را استعمال میکنیم

بازدید کننده ها باید مطلع باشند که معلومات غیر شخصی بطور خودکار توسط ویب سایت IRC به وسیله استعمال “کوکی ها”، گردآوری خواهد شد. کوکی ها عبارت از فایل های کوچک متنی اند که ویب سایت از آنها در تشخیص بازدید کننده های تکراری، تسهیل دسترسی جاری به ویب سایت و استعمال آن، اجازه دادن به یک سایت تا کارکرد استعمال را ردیابی نموده و گرد آوری اطلاعات جمعی را که بهسازی محتویات را تسهیل میکند، استعمال میکند.

کوکی ها پروگرام های نیستند که به سیستم بازدید کننده داخل شده و فایل ها را آسیب برسانند. عمومًا، کوکی ها توسط مشخص ساختن یک شماره فوق العاده به بازدید کننده که بیرون از سایت مربوط معنایی را افاده نمیکند، فعالیت مینمایند. اگر یک بازدید کننده معلومات گردآوری شده توسط کوکی ها را نخواهد، روش آسانی در اکثر مرورگر ها وجود دارد که اجازه میدهد تا بازدید کننده برنامه کوکی را قبول یا رد نماید. برای معلومات بیشتر در مورد غیرفعال سازی کوکی ها، به بخش “کمک” یا “پشتیبانی مشتریان” برنامه خاص مرورگر تان، مراجعه کنید. IRC تکنالوژی کوکی را تنها در بدست آورن معلومات غیر شخصی از بازدید کننده های روی خط استعمال میکند تا تجربه روی خط بازدید کننده ها بهتر شده و بازدید شان از سایت ما تسهیل گردد.

معلومات شخصی

مصوبه حفاظت اطلاعات عمومی (‘GDPR’) یک مصوبه اتحادیه اروپا در ارتباط با استعمال و پروسس معلومات شخصی می باشد. GDPRاز 25 ماه می 2018 قابل اجراء است. ما تاجاییکه مطابقت داشته باشد، طبق مقرره GDPR متعهد به بررسی معلومات شما هستیم.

  • دسترسی به معلومات شخصی شما؛
  • تصحیح معلومات شخصی که ما نزد خود نگه میداریم؛
  • حذف معلومات شخصی شما؛
  • محدود کردن پروسس معلومات شخصی شما؛
  • انتقال معلومات شخصی شما به جناح دیگر؛ یا
  • مخالفت با پروسس معلومات شخصی شما مبتنی بر حق قانونی IRC (یا حقوق جناح ثالث) برای استعمال آن و چیزهای در مورد وضعیت خاص شما وجود خواهد داشت که منجر میشود شما به همچنین پروسس بررسی مخالفت نمایید.
  • ما معلومات شما را حفاظت کرده و آنچنانکه در این پالیسی حفظ حریم خصوصی واضح شده، از آن استعمال میکنیم. ما باورمندیم که IRC در گردآوری و بررسی معلومات شما حق قانونی دارد. IRC به بدترین بحران های انسانی جهان واکنش نشان داده و مردمی را که زندگی و معیشت آنان در اثر جنگ و فاجعه متلاشی شده، را کمک میکند تا به حیات خود ادامه داده، بهبود یافته و اداره آینده خود را بدست بگیرند و دنبال کردن این اهداف در تناقض با حقوق شما نمیباشد. این بنیاد قانونی ما را در استعمال معلومات شخصی شما در محدوده مندرج در این صفحه تشکیل داده است.
  • این ویب سایت از ایالات متحده فعالیت داشته و تابع قوانین این کشور میباشد. بویژه، قوانین ایالت نیویورک این پالیسی حفظ حریم خصوصی را قطع نظر از موقعیت شما زیر نظر خواهد داشت. بدینوسیله شما صریحاً به انحصار حوزه قضایی و محل دادرسی در محاکم فدرال و ایالتی واقع در نیویورک در ارتباط به همه مسائل و منازعات مرتبط به این پالیسی حفظ حریم خصوصی یا دسترسی شما به استعمال ویب سایت، رضایت دارید. 
  • اگر شما در کشور خارج از ایالات متحده زندگی میکنید و داوطلبانه معلومات شخصی به ما ارائه میکیند، بدینوسیله به استعمال عمومی چنین معلومات که تصریح شده در این پالیسی حفظ حریم خصوصی میباشد و به انتقال این معلومات به ایالات متحده، و/یا ذخیره آن در ایالات متحده، رضایت دارید. IRC تحت هیچ شرایطی به خساراتی که ناشی از استعمال معلومات گردآوری شده از بازدید کننده های این ویب سایت است، مسؤول نخواهد بود.  یادآور میشویم در صورتیکه نخواهید، تحت هیچگونه تعهدی ملزم نیستید معلومات خصوصی تان را به IRC فاش سازید.

 

پیوندها به سایت های شخص ثالث

جهت فراهم سازی خدمات معین و اطلاعات، ویب سایت ما به شما اجازه میدهد تا بر ویب سایت های دیگر “کلیک” نمایید. پالیسی حفظ حریم خصوصی تنها بالای Rescue.org تطبیق میشود.  این پالیسی حفظ حریم خصوصی بالای هیچیک از ویب سایت های شخص ثالث تطبیق نمیگردد. IRC در مقابل روش های حقوقی حریم خصوصی یا محتوای ویب سایت های دیگر مسؤول نمیباشد، هرچند نام و نماد ما در صفحه آنان، مشاهده شود.  توصیه میکنیم تا شما پالیسی حفظ حریم خصوصی سایت های دیگر را قبل از استعمال خدمات یا برنامه های که آنها ارائه میدارند، مطالعه نمایید.

حریم خصوصی اطفال

 باور دارد که جهت حفاظت روی خط اطفال همه اقدام های مواظبتی را مدنظر داشته و جهت دستیابی به هرگونه معلومات از اطفال 13 ساله و پایین تر از آن، معلوماتی نمیخواهد. بازدید کننده های پایین تر از 13 سال، هنگام استعمال Rsecue.org باید از والدین یا سرپرست قانونی شان تقاضای کمک نمایند و نباید معلومات معرف شخصی را به IRC ارائه کنند.

تبدیل ها در پالیسی حفظ حریم خصوصی

 این پالیسی حفظ حریم خصوصی را گاه به گاه بدون اطلاع قبلی بازبینی خواهد کرد. بنابر این، توصیه میکنیم تا بهنگام سازی های این پالیسی حفظ حریم خصوصی را بطور مداوم بازدید کنید. این پالیسی حفظ حریم خصوصی برای آخرین بار در 21 می 2018 تبدیل شده است.

اگر پرسشی در مورد این پالیسی حفظ حریم خصوصی داشته باشید، لطفًا با ما به تماس شوید COResourceExchange@Rescue.org

با استعمال ویب سایت IRC، شما موافقت خود را با این پالیسی حفظ حریم خصوصی بیان میدارید. برعلاوه، استعمال متداوم شما از ویب سایت ما پس از ایجاد تعدیل در پالیسی حفظ حریم خصوصی بدان معناست که شما این تغییرات را قبول دارید.

هرچند، شما در صورتیکه نخواهید، تحت هیچگونه تعهدی ملزم نیستید تا معلومات خصوصی را به IRC بدهید. اگر شما با استعمال IRC از معلومات شخصی تان راحت نیستید، هر زمانی میتوانید انتخاب به خروج داشته یا به عدم استعمال خدمات و برنامه های که معلومات شخصی تان را میخواهند، تصمیم بگیرید.

محتوای ویب سایت به اساس یک موافقتنامه توسط اداره نفوس، مهاجرین و مهاجرت وزارت خارجه ایالات متحده، ساخته شده، اما لزومًا نمایندگی از پالیسی آن ارگان نکرده و چنین تصور نشود که توسط حکومت فدرال تأیید شده است.