ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS اعلام کرد که سر از تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، افراد متقاضی اسایلم/پناهندگی مثبت، در صورتیکه به زبان انگلیسی مهارت نداشته و یا می خواهند که مصاحبه/انترویوی اسایلم خود را به زبانی غیر از زبان انگلیسی انجام دهند، باید یک ترجمان برای مصاحبهٔ خود با خود بیاورند. اگر یک متقاضی اسایلم/پناهندگی مثبت نیاز به ترجمان داشته و او را با خود در روز مصاحبهٔ اسایلم حاضر نسازد، یا اگر ترجمان به زبان انگلیسی و زبانی که خود فرد درخواست کننده صحبت می کند تسلط کافی نداشته باشد، و متقاضی دلیل مقنع برای این موضوع نداشته باشد، ادارهٔ USCIS ممکن این موضوع را به عنوان عدم شرکت یا غیر حاضر بودن در مصاحبه در نظر بگیرد. همچنان ممکن است عواقب دیگری را در پی داشته باشد مانند مسترد شدن درخواستی اسایلم یا راجع سازی درخواستی به یک قاضی مهاجرت. ادارهٔ USCIS دلیل قابل پذیرش و مقنع هر کیس را بصورت مجزا بررسی می کند.

 

شرایط یک ترجمان:

ترجمان باید به زبان انگلیسی و همچنان زبان فرد درخواست دهندهٔ اسایلم تسلط کامل داشته و حداقل باید ۱۸ سال سن داشته باشد.

 

فردی که به عنوان ترجمان حضور می یابد، نمیتواند از افراد ذیل باشد:

  • فردی که درخواست اسایلم/پناهندگی وی در حالت انتظار بوده و مصاحبهٔ وی هنوز انجام نشده است
  • وکیل یا نمایندهٔ درخواست کننده
  • شاهدی که از طرف درخواست کننده شهادت میدهد
  • نماینده یا کارمند دولت کشور اصلی درخواست کننده (در صورتی که فرد تابعیت نداشته باشد، نماینده یا کارمند کشور آخرین اقامت آنها)، یا