وقتی که یک خانه را به کرایه می گیرید، قبل از کوچ کردن به آن، شما مجبور هستید تا یک مقدار پول را به عنوان سپردهٔ امنیتی به صاحب خانه یا شرکت ایکه مدیریت خانه را بر عهده دارد، پرداخت کنید. سپردهٔ امنیتی مقدار پولی است که شما برای تحت پوشش قرار دادن هرگونه خسارت احتمالی که در جریان اقامت در آن یا جریمه‌ هایی که به دلیل نقض قرارداد اجاره اعمال میشود، پرداخت میکنید.

 

قوانین مربوط به مقدار سپردهٔ امنیتی که صاحبخانه ها یا شرکت هایی که مدیریت خانه را بر عهده دارند میتوانند از شما بگیرند، ایالت به ایالت (یا گاهی اوقات در هر شهر) متفاوت بوده و اکثرأ معادل یک ماه کرایهٔ خانه است. زمانی که از خانه بیرون می شوید، صاحبخانه یا شرکت ممکن است تمام یا مقداری از سپردهٔ امنیتی شما را نزد خود نگه دارد اگر:

 

  • در دورهٔ اقامت شما به خانه خسارتی وارد شده که بیشتر از "خسارات عادی" باشد
  • خانه را قبل از تحویل تمیز نکرده یا وسایل و اشیایی اضافی را در خانه ترک کرده باشید
  • قبل از ختم قرارداد تان یا بدون مطلع ساختن صاحبخانه یا شرکت از خانه نقل مکان کرده باشید
  • همه کلید های خانهٔ کرایی را دوباره مسترد نکرده باشید

 

زمانی که به یک خانهٔ کرایی نقل مکان می کنید، ممکن صاحب خانه از شما بخواهد که یک لیستی را امضاء کنید که شامل وضعیت فعلی کلکین‌ها، کف اتاق ها، قالین ها، دیوار ها، کاونتر ها، چراغ ها و لوازم خانگی میباشد. مطمئن شوید که پیش از نقل مکان صاحب خانه را از هر نوع خساراتی که در محل سکونت خود می بینید مطلع سازید و قبل از امضاء آن را در لیست مذکور درج کنید. اگر صاحب خانه لیستی را در اختیارتان نگذاشت، توصیه می‌شود که عکس‌ هایی از تمام اتاق‌ های خانه را قبل از ورود خود بگیرید، یک لیست از هر خساراتی که مشاهده می‌کنید تهیه کرده و از صاحب خانه بخواهید که آن را تاریخ گذاری و امضا کند.

 

در ختم مدت قرارداد تان، اگر خانه را در همان شرایطی که وقتی وارد آن شدید ترک کنید، حق دارید تا سپردهٔ امنیتی خود را بشکل کامل پس بگیرید. پس از نقل مکان، عکس‌ های بیشتری را از آپارتمان بگیرید. در صورت امکان، توصیه میشود هنگامی که آمادهٔ تحویل دادن کلید ها هستید، یک جلسهٔ در مورد آپارتمان با صاحب خانه برگزار کنید تا در مورد هر مسئلهٔ خاصی که ممکن برگشت سپردهٔ امنیتی شما را تحت تأثیر قرار دهد، صحبت کنید.

 

نظر به قوانین محلی، به طور معمول، صاحب خانه یا شرکت ایکه مدیریت خانه را بر عهده دارد، موظف است تا سپردهٔ شما را در عرض چند هفته و با سودی که در حین نگهداری آن در بانک کسب شده است، بازگرداند. اگر آنها ادعا کنند که خساراتی به خانه وارد شده یا خانه بعد از نقل مکان شما تمیز نبوده است، یک مقدار یا تمام سپردهٔ شما ممکن است بازگرانده نشود. در این صورت، شما باید یک اطلاعیهٔ را که شامل فهرست هزینه‌ های ترمیم یا تمیز کاری می باشد دریافت کنید.

 

اگر نوتیس یا یادداشت تحویل خانه و کلید ها را که در قرارداد ذکر شده است به صاحبخانه داده‌اید، و تا چند هفته پس از ترک خانه، سپردهٔ خود را پس نگرفته و یا با کسر های اعلام شده موافقت ندارید می توانید یک "نامهٔ درخواست" که شامل یک کاپی از عکس‌ هایی که قبلأ گرفته‌ اید، لیست وضعیت که در ابتداء دریافت کردید، و یک کاپی از قرارداد خط را به صاحب خانه بفرستید. گاهی اوقات یک نامهٔ درخواست به صاحب خانه یا مدیریت خانه نشان میدهدد که شما از قانون و حقوق خود آگاهی دارید. این کافی است تا سپردهٔ شما بازگردانده شود. اگر نامهٔ شما نتایجی به دنبال نداشت، ممکن است مناسب باشد که صاحب خانه را به محکمه بکشانید. بسیاری از شهر ها و شهرک‌ ها خدمات حقوقی رایگان یا با هزینهٔ کمی دارند تا با کرایه نشینان ایکه با صاحب خانهٔ شان مشکلات دارند کمک کنند.

 

توجه: این مقاله با همکاری برنامهٔ راه حل های مسکن برای پناهندگان تهیه شده است. برنامهٔ راه حل های مسکن برای پناهندگان یک پروژهٔ خدمات جهانی کلیسا یا Church World Service بوده، که از سوی وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده تمویل می گردد.