وقتی هنگام رانندگی توسط پولیس توقف داده میشوید ممکن خیلی استرس زا باشد. برای اینکه یک توقف ترافیکی را تا حد امکان برای خود تان و افسر پولیس مصئون سازید، از این نکات مفید پیروی کنید:

 

  • بزودترین فرصت ممکنه موتر تان را در یک مکان مصئون دورتر از جاده متوقف کنید.
  • کمربند ایمنی خود را بسته نگهدارید.
  • برخورد مؤدبانه داشته باشید. در همچو حالات احترام متقابل بین افسر پولیس و راننده انتظار میرود و توصیه میگردد.
  • کارت لایسنس رانندگی، کارت بیمه، و اسناد ثبت و راجستریشن موتر تانرا در یک مکان مناسب موتر که به راحتی به آن دسترسی داشته باشید، نگهدارید.
  • صدای موسیقی را کمتر کنید.
  • اگر در شب متوقف شدید، چراغ های داخل موتر خود را روشن کنید. این کار دید داخل وسیلهٔ نقلیهٔ شما را افزایش می دهد تا افسر پولیس کمتر نگران چیز هایی باشد که نمی تواند در موتر شما ببیند.
  • شیشهٔ موتر خود را پایین بیاورید.
  • دست های خود را قابل مشاهده نگهدارید. بهتر است تا روی فرمان موتر (Steering Wheel) خود قرار دهید.
  • حرکات ناگهانی انجام ندهید. به خصوص اگر حرکات شامل دست زدن به قسمت هایی از موتر تان باشد که برای افسر پولیس قابل مشاهده نیست. اگر مجبور شدید به چیزی دست بزنید، منتظر بمانید تا افسر پولیس نزدیک وسیلهٔ نقلیهٔ شما بیاید و قبل از انجام آن به افسر بگویید که قصد دارید چه کاری انجام دهید.
  • خونسردی خود را حفظ کنید و با افسر ارتباط مکالمه نمایید. با افسر جر و بحث نکنید.

 

مشکلی نیست که بگوئید نمیفهمید. شما حق قانونی داشتن ترجمان را دارید. اگر متهم به نقض قانون هستید و دستگیر می شوید، این حق را دارید که ساکت بمانید و قبل از باز جویی توسط افسر پولیس با یک وکیل صحبت کنید. اگر توانایی پرداخت مصارف وکیل را ندارید، محمکه مصارف یک وکیل را برای وکالت شما پرداخت می کند.

 

این کارت را چاپ کنید و می توانید با خود همراه داشته باشید تا در تعامل و ارتباط با پولیس به شما کمک کند. قبل از دستیابی به این کارت هنگام تعامل با پولیس، ابتدأ از افسر پولیس درخواست کنید تا اجازهٔ دستیابی به کارت را دریافت کنید.

REFUGEE-POLICE INTERACTION CARD.png