در ایالات متحده آمریکا هر ایالت اطفال را ملزم به واکسین شدن در برابر مریضی های ساری به عنوان یکی از شرایط حضور در مکتب عنوان می کند. طفل شما نمی تواند بدون داشتن تصدیق صحی تازه و آپدیت از واکسین شدن و دریافت بوستر دربرابر مریضی های مورد نیاز در ایالتی که زندگی می کنید به مکتب برود.  

 

در حالیکه مقررات یا ضروریات واکسین شدن درهر ایالت می تواند متفاوت باشد، اکثر ایالت ها واکسین های زیر را از مرحله کودکستان تا صنف دوازدهم برای ثبت نام اطفال الزامی و ضروری میدانند: 

  • پولیو یا فلج اطفال 
  • MMR یا سرخکان، کله چرک و بیماری روبیلا 
  • آبله مرغان یا آب چیچک 
  • DTaP  یا دیفتری، تیتانوس و سیاه سرفه 

با توجه به شهر و ایالتی که تصمیم دارید اطفال تان در آن در مکتب ثبت نام شوند ممکن واکسین های دیگری نیز نیاز باشد. 

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد واکسین های مورد نیاز به ثبت نام در مکتب و دریافت منابع کم هزینه و یا رایگان واکسین در منطقهٔ تان، برای ما پیام ارسال کنید.