در ایالات متحده آمریکا هر ایالت اطفال را ملزم به واکسین شدن در برابر مریضی های ساری به عنوان یکی از شرایط حضور در مکتب عنوان میکند. طفل شما نمیتواند بدون داشتن تصدیق صحی تازه و آپدیت از واکسین شدن و دریافت بوستر در برابر مریضی های مورد نیاز در ایالتی که زندگی میکنید به مکتب برود

در حالیکه مقررات یاضروریات واکسین شدن در هر ایالت میتواند متفاوت باشد، تمام ایالت ها واکسین های زیر را از مرحله کودکستان تا صنف دوازدهم برای ثبت نام اطفال الزامی و ضروری میدانند:

  • پولیویا فلج اطفال
  • MMR یا سرخکان، کله چرک و بیماری روبیلا
  • آبله مرغان یا آب چیچک
  • DTaP  یا دیفتری، تیتانوس و سیاه سرفه

با توجه به شهر و ایالتی که تصمیم دارید اطفال تان در آن در مکتب ثبت نام شوند ممکن واکسین های دیگری نیز نیاز باشد.

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد واکسین های مورد نیاز مکاتب در منطقه خود، با اداره اسکان مجدد یامکتب منطقه خود تماس بگیرید. اگربا اداره اسکان مجدد وصل نیستید، به ما پیام ارسال کنید.