نمبر سوشیال سیکوریتی یک عدد نه رقمی منحصر بفرد بوده که توسط دولت ایالات متحده صادر می گردد و عمدتأ برای پیگیری مالیات بر عایدات افراد استفاده می شود. تمام شهروندان، دارندگان گرین کارت و افراد غیر شهروند دارای مجوز کار که در ایالات متحده کار می کنند نیاز به داشتن سوشیال سیکوریتی نمبر دارند. شما در زمان درخواست برای وظیفه به این نمبر نیاز دارید و سوشیال سیکوریتی نمبر همچنان برای ایجاد سابقه کریدت برای درخواست به قرضه ها، کریدت کارت ها و اجاره خانه مهم میباشد.

 

اگر شما دارای اقامت مشروط بشردوستانه (پرولی) یا اینکه شامل وضعیت حفاظت شده موقت هستید و با استفاده از فورم I-765 برای مجوز کار درخواست میکنید، حتمأ با خانه پوری بخش دوم (13a-17.b) برای سوشیال سیکورتی نمبر نیز درخواست دهید. اگر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS درخواست شما را بپذیرد برای شما دو سند را ارسال خواهند کرد: جواز کار شما یا (EAD) که به عنوان «کارت USCIS I-766» یا «مجوز کار» نیز شناخته می‌شود، و در پاکت دیگر کارت سوشیال سیکورتی شما خواهد بود (در روی کارت نام تان و نمبر سوشیال سیکوریتی تان درج شده است). شما باید کارت سوشیل سیکوریتی خود را همراه با شماره آن در ظرف کمتر از هفت روز پس از دریافت مجوز کار یا (EAD) دریافت کنید.

 

اگر شما با استفاده از فورم I-485 برای اقامت دائمی یا (گرین کارت) درخواست می کنید، سر از تاریخ ۹ آگست ۲۰۲۱، در اکثر موارد اداره USCIS پس از تأیید فورم I-485، معلومات را به صورت الکترونیکی به دفتر سوشیال سیکوریتی ارسال می کند. پس از دریافت معلومات، دفتر سوشیال سیکوریتی به طور اتومات یک نمبر سوشیال سیکوریتی اصلی را به شما اختصاص می دهد یا در صورت نیاز کارت مثنی برای تان صادر می کند. این همکاری با دفتر سوشیال سیکوریتی هزینه فورم I-485 را افزایش نمی دهد.

 

مهم است تا شما از سوشیال سیکوریتی نمبر خود محافظت کنید. اگر خلافکاران به آن دسترسی پیدا کنند، آنها می توانند بصورت غیر قانونی از آن با نام شما برای گرفتن قرضه ها و امتیازات استفاده کرده و دیگر جرایم را مرتکب شوند. فقط زمانی که به سوشیال سیکوریتی کارت نیاز دارید آن را با خود در طول روز حمل کنید. در غیر آن در محل مطمئن در خانه نگه دارید. شما باید تمام مدارک و اوراقی را که در آن سوشیال سیکوریتی نمبر شما درج شده در جایی امن نگهدارید و اسناد الکترونیکی را رمز گذاری و محافظت کنید. ممکن هر کسی بتواند شماره سوشیال سیکوریتی شما را پرسان کند، اما در کل شما باید آن را تنها به محل وظیفه یا کارفرما، ادارات دولتی یا بانک در صورت درخواست برای قرضه، حساب جاری یا پس انداز یا دیبت و یا هم کریدت کارت، ارائه کنید.