اگر شما یک افغان ساکن در ایالات متحده هستید و فامیل شما در افغانستان است، شما میتوانید که برای الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل تان درخواست دهید. شرایط و پروسه درخواستی نظر به وضعیت مهاجرت شما متفاوت میباشد. در کل، اعضای فامیل در افغانستان تنها در صورتی می توانند وارد ایالات متحده شوند که درخواستی یا عریضه شما توسط مقامات مهاجرت ایالات متحده منظور شود. برای معلومات در مورد پروسه و دانستن اینکه کدام یک از اعضای فامیل شما در افغانستان ممکن است بر اساس وضعیت مهاجرتی شما واجد شرایط درخواستی باشند، ذیلأ از لینک های مرکز راهنمای Settle In دیدن کنید.

 

اتباع ایالات متحده والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی (دارندگان گرین کارت) والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی از طریق برنامه ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

پناهجویان (Refugees) و پناهندگان (Asylees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

دارندگان اقامت مشروط (Parolees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان