اگر شما دارای وضعیت پناهجو (Refugee) یا پناهنده (Asylee) هستید و همسر و اطفال خود را در درخواستی تان برای پناهجویی یا وضعیت پناهندگی گنجانده اید، ممکن است همسر واطفال مجرد زیر سن ۲۱ سال شما واجد شرایط پیوستن به شما در ایالات متحده باشند. اگر همسر یا اطفال مجرد زیر سن ۲۱ سال شما در حال حاضر با اقامت مشروط (Parole) یا وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) در ایالات متحده هستند، و شما به عنوان پناهنده پذیرفته شده اید، ممکن است بتوانید بر اساس قرابتی که آنها با شما دارند، برای دریافت وضعیت پناهندگی برای شان درخواست دهید. روند درخواستی برای اعضای فامیل خود را با ارسال فورم I-730 عریضه یا درخواستی برای اعضای فامیل پناهجو/پناهنده به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز کنید.

 

اگر از پذیرفته شدن شما در ایالات متحده امریکا به عنوان پناهجو (Refugee) بیشتر از دو سال میگذرد، و یا بیشتر از دو سالی میشود که به شما پناهندگی (Asylum) داده شده است، باید درخواست معافیت مهلت دو ساله را در بخش ۳ فورم I-730 کرده و توضیح دهید که چرا قبل از دو سال نتوانستید کیس تان را ثبت کنید. اگر USCIS درخواست یا عریضه را منظور کند، وزارت امور خارجه یا USCIS با اعضای فامیل شما تماس خواهند گرفت تا درخواست آنها برای وضعیت پناهجو یا پناهنده برای پیوستن با اعضای فامیل را بپیش ببرید.

 

نکته مهم: پروسه الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل و همچنان ارائه اسناد لازمی برای اثبات روابط فامیلی اعضای واجد شرایط فامیل می‌تواند مغلق و پیچیده باشد، لهذا بهتر است تا شما با یک ارائه‌ کننده خدمات حقوقی واجد شرایط مشورت کنید تا در تعیین اینکه آیا بستگان شما واجد شرایط پیوستن به شما در ایالات متحده هستند یا خیر، مشوره دهد و یا شما را در قسمت تکمیل پروسه درخواستی کمک کند.

 

نکته مهم: شما نباید برای همراهی کردن اعضای فامیل خود به افغانستان سفر کنید. شما لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای فامیل شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند. اگر در افغانستان هم باشید، دولت ایالات متحده در قسمت خروج عاجلتر اعضای فامیل شما کمک نخواهد کرد.

 

برای کسب معلومات در مورد الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل با داشتن وضعیت های مهاجرتی دیگر، از لینک های مرکز راهنمای Settle In ذیلأ دیدن کنید:

 

اتباع ایالات متحده والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی (دارندگان گرین کارت) والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی از طریق برنامه ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

دارندگان اقامت مشروط (Parolees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان